وظیفه مدیر در شورای معلمان

مدیر باید درحال کار چنان فضایی بوجود بیاورد که بده - بستان آزاد نظرها را درمیان معلمان وهم چنین بین خود وکارکنان برانگیزد. 

از داشتن حق وتو بپرهیزد.

موقعیت های به دست آمده از مشارکت را به حساب خود نگذارد. 

ایجاد انگیزه کند تا افراد ،واردمیدا ن شده وفعالیت نمایند

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
حکیمه حیدری

سلام خانم مدیر چرا چنین گفتم؟ چرا چنین کردم؟ آیا درست تصمیم گرفتم؟ آیا همان کاری بود که می بایست می کردم؟ سوالاتی است تکراری از خودم ،این پرسیدن ها وشک کردن ها نوعی جستجوگری است که می تواند انسان را بعد سالها تجربه در کارش به درجه ای از اطمینان برساند زیرا در جواب این پرسش ها خطاها نمایان می شود و جبران خطاها انسان را به سوی کمال راهبری می کند.