نامه پدری به آموزگار پسرش

اگر می توانید

به پسرم خودشناسی و مردم شناسی بیاموزید

ارزش های زندگی انسانی را به پسرم آموزش دهید

به او نقش موثر کتاب در زندگی را آموزش دهید

به اون نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید

به او بیاموزید از اشک ریختن خجالت نکشد

از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد

به پسرم یاد بدهید...

/ 2 نظر / 3 بازدید
حیدری

سلام مهربان خدایا, ابر سفید و کوچکی را رقصان با نسیم می بینم. خدایا,تو موج باش. من برگ خواهم شد. خدایا,تو باد باش. من پر خواهم شد. خدایا,تو نسیم باش. من نیز همچون آن ابر کوچک و سفید خواهم شد. «رابرت شولر»