آرزویم اینست...

ارزویم این است:

هر روز برایت رویایی باشد در دست...

نه دور دست.

عشقی باشد در دل...

نه در سر.

و دلیلی باشد برای زندگی...

نه روز مرگی

/ 1 نظر / 6 بازدید
حیدری

سلام مهربان از گورخره پرسیدم: «تو سفیدی و راه‌راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی و راه‌راه سفید داری؟» گورخره به جای جواب دادن پرسید: «تو خوبی فقط عادت های بد داری، یا بدی و چند تا عادت خوب داری؟ ساکتی بعضی وقت ها شیطونی، یا شیطونی بعضی وقت ها ساکت می‌شی؟ ذاتاً خوشحالی بعضی روزها ناراحتی، یا ذاتاً افسرده ای بعضی روزها خوشحالی؟ لباس هات تميزن فقط پیرهنت کثیفه، یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟» گورخر پرسید و پرسید، و باز هم پرسید و پرسید و پرسید. دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره‌ی راه‌راهاشون چیزی نمی‌پرسم.