بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است
و روزه فزون داشتن، صرفه ی نان است
و حج نمودن، تماشای جهان است.
اما نان دادن، کار مردان است...

/ 1 نظر / 19 بازدید
نغمه ی مهر

خدایا به داد اونایی که حال و روزشون و زندگیشون خوب نیست برس لطفا.....امین گرسنگان و ستم دیدگان را نجات بده.امین