همه تغییرات از ما آغاز می شود.

این عبارت روی سنگ قبریک کشیش نوشته شده بود: جوان وآزادبودم،تصوراتم هیچ محدودیتی نداشتندودر خیال خودم می خواستم دنیا را تغییر بدهم.

پیرتر وعاقل تر که شدم ،فهمیدم که دنیا تغییر نمی کند .بنابراین توقعم را کم وبه عوض کردن کشورم قناعت کردم . ولی کشورم هم نمی خواست عوض شود.

به میان سالی که رسیدم آخرین توانایی هایم را به کار گرفتم که فقط خانواده م را عوض کنم ولی پناه بر خدا آنها هم نمی خواستندعوض شوندواینک دربستر مرگ آرمیده ام وناگهان دریافتم که اگر فقط خود را عوض می کردم ،خانواده ام هم عوض می شدوبا پشت گرمی آنها می توانستم کشورم را هم عوض کنم وچه کسی می داند شاید

می توانستم دنیارا هم عوض کنم. 

غذای روح ،وعده اول

اگر در روح ،فروغ باشد درشخص ،زیبایی خواهد بود

اگر در شخص زیبایی باشد،در خانه هماهنگی خواهد بود.

اگر در خانه هماهنگی باشد،در ملت نظم خواهد بود

واگر در ملت نظم باشد درجهان صلح خواهد بود. 

/ 0 نظر / 24 بازدید