به بهانه هفته ی شوراها

چند نمونه از فایده شورا ی معلمان در مدارس:

1- محل مناسبی برای تبادل اطلاعات واندیشه هاست.

2-عامل مهمی برای افزایش معلومات ومهارتهای معلمان است.

3-محلی برای بازگویی،تجزیه وتحلیل وبررسی اهداف تعلیم وتربیت واهداف مدرسه است. 

4- موجب بهبود جو سازمانی وافزایش روحیه می شود.

5- شورای مدرسه می تواندبه روشن شدن وتعیین حدودمسئولیت ها کمک کند.  

/ 0 نظر / 5 بازدید