دختران گل کلاس سوم مدرسه ی ما ،رسیدنشان به سن تکلیف را جشن گرفتند...