بهشت هم خشکسالیست... 

این را امشب از ترک های پای مادرم فهمیدم

تقدیم به تمام مادران این سرزمین