هشدار برای خواهران وبرادران مسلمان 

کسانی که تویوتا کمری مدلهای 2012- 2013 دارند. دربعضی تیپها  دقت کنند. زیر پای چپ کلمه الله به وضوح حک شده است. برای حفظ حرمت لفظ جلاله الله این پیام را منتشر کنید