اگر سرت شلوغ است به فکر سلامتی خودت باش ودرفواصل کار کمی استراحت کن تا بیشتر خدمت کنی.

اگر لوازم اداری دراختیار داری نام خودت را روی آنها بنویس تا سریع تر آنها راپیدا کنی.

اگر کفش تنگی پوشیده ای خودت را از آن خلاص کن تا بهتر کار کنی. 

اگر فکری را از خارج محیط کاری به محل کار آورده ای که تورا ناراحت می کند خودت را از دست آن خلاص کن تا بهتر فکر کنی. 

واگر از دنیا چیزی می خواهی که به تو نمی دهد در خواست خود را پس بگیر تا شادمانه زندگی کنی.