من دلم می خواهد 

خانه ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش ،دوستانم بنشینند آرام 

گل بگو گل بشنو...

هر کسی می خواهد وارد خانه ی پر عشق وصفایم گردد

یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند

شرط وارد گشتن ،شست وشوی دلهاست

شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست...

بر درش برگ گلی می کوبم ،روی آن با قلم سبز بها ر

می نویسم ای یار 

خانه ی مااینجاست ،تاکه سهراب نپرسد دیگر ،

خانه ی دوست کجاست.؟  

فریدون مشیری