فروغی چه زیبا می گفت :اگر یادکسی هستیم ،این هنر اوست ،نه هنر ما...!

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم.

نه برای نیاز ...

نه از روی اجبار ...

ونه از روی تنهایی ...

فقط برای اینکه "ارزشش را دارد"...

خوشبختی برسه ستون استوار است:

فراموش کردن تلخی های دیروز،

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا .

نه بهار با هیچ اردیبهشتی ونه پاییز با هیچ مهری ،به اندازه ی زمستان به مذاقمان خوش نمی آید!

چون زمستان اسفندی داردکه تمام بدی های یک سال را به خانه تکانی دود می کند...

آخرین ماه سال بر  روزگارتان خوش