بدترین کلمات " این وظیفه ی من نیست " ،مشکل من نیست که ..."و "به من مربوط نمی شود" است. امید به دستیابی آرامش ،خوشبختی وصلح ،بدون قدم بیرون گذاشتن  از دایره  محدود وظایفمان واختصاص دادن قسمتی از انرژی ،وقت وزندگیمان برای دیگران ،خیالی بیش نیست . هرروز صبح که از خواب بیدار می شویم به یک  قدم خدمت وکمک به حل مشکلات دیگران وبخشش بیندیشیم وشبها قبل از خواب از خود سوال کنیم که ((امروز چند قدم در زندگیمان  برای دیگرا ن پیموده ایم؟))...

یادمان باشد روزی که دست برادری را نگرفته ایم یا باری از دوش کسی در راه دشوار زندگی نگرفته ایم ،بی تردید روزی از دست  رفته است.      

                                                                            روزگارتان پر از یاری و کمک