پروردگارا تورا سپاس می گویم ،

تورا شکر می کنم برای تمام نعمتهایی که امسال به من ارزانی داشتی.

برای تمام روزهای افتابی وبرای تمام روزهای غمگین ابری وبارانی .

برای غروبهای آرام وشبهای تاریک وطولانی .

تورا شکر می گویم برای سلامتی وبیماری،

برای غمها وشادیهایی که امسال به من عطا کردی. 

تورا شکر می گویم برای تمام چیزهایی که مدتی به من قرض دادی وباز پس گرفتی. 

خدایا شکرت ،برای تمام لبخندهای محبت بار ،دستان یاری رسان ،برای همه ی آن عشق ومحبت وچیزهای شگفت انگیزی که دریافت کردم.

توراشکر ،برای فرزندان وعزیزانی که دوستم دارند.

خدایا تورا شکر می گویم برای تنهائیم. 

برای شغلم ،برای مسائل ومشکلاتم،

برای تردیدها واشکهایم ،چرا که همه ی اینها مرا به تونزدیک تر کرده است. 

تورا شکر می گویم برای تداوم حیاتم،برای اینکه سرپناهی دراختیارم نهادی ، برای غذایم وبرای برآورده کردن تمام نیازم. 

نمی دانم در سال جدید چه چیز در انتظارم است؟

پروردگارا : همان را می خواهم که توبرایم خواسته ای ،

از تومی خواهم ،آنقدر به من ایمان عطا کنی تا در هرچه برسر راهم قرارمی دهی تورا ببینم وخواستت را. 

آنقدر امید وشجاعت تا نومید نشوم وآنقدر عشق ومحبت ...

هرروز بیش از روز قبل عشق نسبت به خودت وبه آنان که در اطرافم هستند. 

خدایا برتمام عزیزانم سلامتی عطا کن. وصلح ودوستی وآرامش برقلوب انسانها حاکم گردان . 

خداوندا: دراین سالی که درپیش است ، 

نمی دانم چه تقدیری مرا فرموده ای،

لیکن ،برای مردمان خوب این وادی، 

عطا فرما، 

هزار امید

هزاروسیصد بهروزی

هزاروسیصدونود آزادی 

هزاروسیصدونودوسه لبخند زیبارا...