مرد را به عقلش نه به ثروتش .

زن را به وفایش نه به جمالش .

دوست را به محبتش نه به کلامش. 

عاشق را به صبرش نه به ادعایش .

مال را به برکتش نه به مقدارش.

خانه را به آرامشش نه به بزرگیش. 

درس را به استادش نه به سختیش.

دانشمند را به علمش نه به مدرکش.

دل را به پاکیش نه به صاحبش. 

مدیر را به عملکردش نه به جایگاهش.

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش. 

نویسنده را به باورهایش نه به تعدادکتابهایش. 

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش. 

...