یک معلم باید 1 +9 مهارت داشته باشد:

1- مهارت مقابله با استرس واضطراب 

2- مهارت خودآگاهی 

3- مهارت تفکر 

4- مهارت حل مسئله 

5- مهارت عقلانیت عاطفی وپیوند با عقلانیت تکنیکی 

6- مهارت کار گروهی ومدیریت مشارکتی 

7- مهارت رهبری 

8- مهارت ارتباطی 

9 - مهارت مسئولیت پذیری 

وآن مهارت 1+9 مهارت زندگی کردن است. 

کسی که این مهارت را نداشته باشد بقیه ی مهارت ها به دردش نخواهد خورد.                    

از   کتاب دنیای مدارس  نوشته ی مرضیه تجری