هرمعلمی که به این سوالهاپاسخ دهد معلم کارآمدی است.

سوالها این هاهستند:

 فلسفه ی وجودی من در این مدرسه برای چیست؟

آیا اگر خودم دانش آموز بودم از عمل کردم راضی می شدم؟

تصویر من از آینده ی شغلی ام چیست؟

امروز چه خدمت جدیدی به دانش آموزان و والدین انجام داده ام؟