از وقت تان برای کار استفاده کنید :زیرا کار بهای موفقیت است.

از وقت تان برای تفکر استفاده کنید:زیرا تفکر ،سرچشمه ی قدر ت است.

از وقت تان برای تفریح استفاده کنید:زیرا تفریح ،راز جوانی است.

از وقت تان برای مطالعه استفاده کنید: زیرا مطالعه،منبع عقل ودانش است.

از وقت تان برای دوستی استفاده کنید: زیرا دوستی،جاده خوشبختی است.

از وقت تان برای عشق استفاده کنید: زیرا عشق لذت زندگی است.

از وقت تان برای خنده استفاده کنید : زیرا خنده موسیقی وآهنگ روح است.