فربدگل  خاله 

امیرعلی عزیز  عمه

سروش  ناز عمهبهاره  جیگر عمه