برخی از مدارس دنیایی دارند به اندازه ساختمان آن مدارس،برخی دیگر دنیایی دارند به اندازه جامعه جهانی ،برخی دیگر با تربیت انسانهای بزرگ وفرهیخته بسوی دنیای جدید گام بر می دارند که به آن دنیای معنویت ونفوذ بر قلبها گفته می شود. درآن دنیا هرکس متعلق به دیگری است نه خودش  ،واین دنیای جدید دنیایی است که خداوند آنرا بسیار دوست می دارد.                     برگرفته از کتاب دنیای مدارس نوشته ی مرضیه تجری