چه باشکوه کودکی 

زندگی عروسکی

گریه های دروغکی 

خنده های یواشکی 

از ترس پدر مادرا

رفتن به خواب الکی

اما وقتی بزرگ میشیم

زندگیمون راست راستکی

خنده هامون دروغکی 

گریه هامون یواشکی 

 کوکاغذ وچسب وحصیر ؟

تا بسازیم بادبادکی