همیشه چند قطعه عکس 3در4،فتوکپی شناسنامه ،شماره پرسنلی،کدملی،آخرین حکم کارگزینی رادرکیف خود داشته باش تا در موقع نیاز سردرگم نشوی.