مدیری وقتی در جایی گیر می کرد،بهانه می آورد ومی گفت:قانون نمی گذارد.

مدیر دیگری ،وقتی به دنبال راه حلی بود می گفت:حتما قانون راه حلی دارد.!

همکاران مدیر اول از قانون بیزار می شوند. همکاران مدیر دوم قانون را می ستایند. 

نظر شما چیه ؟؟؟؟