دانش آموزان کلاس ششم ما صبحانه را با معلم خود در مدرسه حوردند.