شورای معلمان مجتمع  فتح المبین ، عاشورا،13 آبان در مجتمع شهید تجری رحمت اباد