مدرسه ای که افرادبه خاطر ((ترس از ارزشیابی ))کارمی کنند،شبیه اردوگاه است. 

مدرسه ای که  افرادبه خاطر ((پول ))کار می کنند،شبیه میدان دادوستد است. 

مدارسی که افرادبه خاطر ((عشق ))کار می کنند،شبیه یک باغ بهشتی است.