مدیر باید درحال کار چنان فضایی بوجود بیاورد که بده - بستان آزاد نظرها را درمیان معلمان وهم چنین بین خود وکارکنان برانگیزد. 

از داشتن حق وتو بپرهیزد.

موقعیت های به دست آمده از مشارکت را به حساب خود نگذارد. 

ایجاد انگیزه کند تا افراد ،واردمیدا ن شده وفعالیت نمایند