روزی یکی از دوستانم وارد اتاقم شد .او متوجه مجموعه پیامها ،پندهاوکلمات متنوعی شد که من جمع آوری کرده بودم. به من گفت مطالب جالبی جمع کرده ای ؟ خندیدم وگفتم محیط مدرسه گاهی خیلی خسته کننده می شود یک جمله ،یک پیام به همراه نوشیدن یک فنجان چای روح دوباره ای به انسان می دهد.