کاش کسی یاد معلم ها می داد اول مهر ؛ شغل پدر ها را نپرسند
وقتی هنوز احترام به همه ی شغل ها و افتخار به همه ی پدر ها را یاد کسی نداده اند

حالا غم چشمان یتیمی که نم میخورد...بماند