ارزویم این است:

هر روز برایت رویایی باشد در دست...

نه دور دست.

عشقی باشد در دل...

نه در سر.

و دلیلی باشد برای زندگی...

نه روز مرگی