مثل بادبادک باش
با اینکه میدونه زندگیش به نخی بنده
بازم تو آسمون میرقصه و میخنده،
بخند و نگران نباش،
نخ زندگی دست خداست...!!!