خاطرات خوب کودکی من کجایید!
دوست های پایه،
شادی های ناب،
قهقه های از ته دل،
دریای زلال،
آفتاب مهربان،
کجایید؟
هیجان میخواهم ..