حکایت عجیبی ست رفتار ما ادم ها

خدا می بیند و فاش نمی کند.

مردم نمی بینند و فریاد میزنند...!!