سلام خدا جون دارم میام میهمانیت 

تو گفتی " نحن اقرب من حبل الورید" یعنی از رگ گردن به ما نزدیک تری. 

و از مادر نسبت به بندگانت مهربانتری

پس مطمئنم که رحمانیتت یعنی بخشیده شدن گناهانمان و حکیم بودنت یعنی عاقیت بخیر شدنمان .

پس خدایا ما را شکر گزار  نعمت های خودت قرار بده (آمین)

ماه رمضان ، ماه بندگی مبارک