زبانت را تبدیل به " گل سرخ" کن تا از سخنت عطر دل انگیز برخیزد