اگر می توانید

به پسرم خودشناسی و مردم شناسی بیاموزید

ارزش های زندگی انسانی را به پسرم آموزش دهید

به او نقش موثر کتاب در زندگی را آموزش دهید

به اون نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید

به او بیاموزید از اشک ریختن خجالت نکشد

از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد

به پسرم یاد بدهید...