کو معلمانم ؟

چرا کسی نیست به خاطر نمره جمله نویسی چوب کف دستم بزند؟

من راضیم! برای نمره صفر در تعلیمات اجتماعی تا که بفهمم آقای هاشمی آاخر به نیشابور رسید یا نه...

برای رفوزه شدن برای تو کوزه رفتن!

من راضیم به حفظ کردن جدول ضرب ...

برای زیر زنگ ایستادن!

می خواهم زبان پارسی را پاس بدارم...

چرا که دلم تصمصم کبری گرفته!

کجا رفتین خاطرات بچگی؟

راستی معلمم!تو بگو...

هنوزم در شیشه مربا را زیر آب گرم بگیرم باز میشود؟؟

نکند هیچ چیز مثل سابق نباشد؟

خدایا مرا به مدرسه ام برگردان