خدایا وقتی با تو حرف میزنم دلم میخواهد خورشید در آسمان چهارم به خواب برود.

عطر خوش تو که در اتاقم میپیچد ،پرده ها به رقص در می آیند،سقف اتاقم پر از ستاره

می شود و ماه انقدر پایین می آید که می توانم لمسش کنم .

خدایا فقط تو میتوانی بی آنکه در را باز کنی وارد قلبم شوی . فقط تو می توانی بی آنکه

دست در گردن کلمات بیندازی رگ هایم را پر از شعر کنی...

خدایا فرشته ها با چه زبانی با تو حرف میزنند؟ وقتی نسیم به نزدیکی تو می رسد چه

احساسی داری؟ اولین جمله ای که ادم به تو گفت چه بود؟ اخرین گناه ادم چه خواهد بود؟؟