دوستان وهمکاران گل ونازنینم خانمها:

حکیمه حیدری 

حوا خاندوزی گناره 

مریم ورامینی 

صدیقه خوشخرام 

بعنوان نمونه ی شهرستانی اعلام شدند. البته حتما عزیزان دیگه ای هم هستند که من شناختی ازایشان ندارم. ازاین طریق به تک تکشان تبریک عرض میکنم . انشاالله سطوح بعدی معلم نمونه (استانی ، کشوری ).

تقدیم به همه ی دوستان گلم:

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.